Mercedes Benz E200(NAVI+TV TUNER+REAR CAMERA+DVD PLAYER)

 

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E200

 

:  5.8 inches

 

 

:  Navigation,TV Tuner(Alpine),Rear Camera,DVD Player

 

 
                         DVD Player Pioneer 345UB
 
                                            คันนี้ติดตั้ง DVD ในลิ้นชัก
 
            ภาพจากกล้องมองหลังสภาพแสงน้อย                          ด้านหลังรถ แสงน้อยจริงจริง
   
                                                เสา TV ของ Alpine